DOTÁCIA NA OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Spätná dotácia vo výške 2% alebo 7% z oprávnených výdavkov na filmovú alebo TV produkciu na území Košického kraja.

2% – aspoň 2 filmovacie dni na území Košického kraja

7% – aspoň 2 filmovacie dni na území Košického kraja a 10% z deju audiovizuálneho diela sa odohráva na území Košíckého kraja

Oprávnené výdavky:
Skutočne vynaložené a vyplatené náklady priamo spojené s realizáciou projektu, vrátane autorských honorárov, ktorí sú platcami dane na Slovensku a majú sídlo alebo adresu bydliska na území Košíckeho kraja

Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu:

  • 100 000 EUR pre samostatné hrané filmy a pre viacdielne dokumentárne audiovizuálne diela
  • 50 000 EUR pre samostatné dokumentárne diela a pre akékoľvek animované diela
  • 250 000 EUR pre viacdielne hrané diela (seriály pre televíziu alebo pre nové platformy)

JEDNODUCHÝ PROCES

Doba oprávnenosti výdavkov začína po registrácii:

1) Zaregistrujte projekt.

2) Po registrácii projektu dostane producent osvedčenie o registrácii. Doba oprávnenosti výdavkov (dva roky) začína po vydaní osvedčenia.

3) Filmový projekt musí spĺňať kritériá kultúrneho testu.

4) Nárok na vyplatenie dotácie na oprávnené výdavky vzniká potom, čo žiadateľ vyplatil všetky požadované výdavky a doručil vyúčtovanie projektu.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE SA DOZVIETE V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA.

PRE ZÍSKANIE SPÄTNEJ DOTÁCIE V ROKU 2025 JE POTREBNÉ PROJEKT ZAREGISTROVAŤ DO 30.8.2024

REGISTRÁCIA PROJEKTU

Filmová kancelária registruje filmový projekt na základe žiadosti . Po vyplnení žiadosti o registráciu filmového projektu, žiadateľ o registráciu doručí elektronickú verziu žiadosti o registráciu filmového projektu emailom na adresu jan.melikant@vucke.sk a tlačenú a štatutárnym orgánom žiadateľa podpísanú verziu žiadosti o registráciu filmového projektu Filmovej kancelárii Košického kraja na adresu:

Filmová kancelária Košického kraja
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
04261 Košice

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o registráciu filmového je:

  1. vyplnené tlačivo za účelom vykonania kultúrneho testu,
  2. obsahový zámer filmového projektu,
  3. investičný zámer filmového projektu obsahujúci predpokladanú výšku celkového rozpočtu a predpokladanú výšku oprávnených výdavkov ( je súčasťou formulára ),
  4. časový plán realizácie filmového projektu.
 
Bližsie informácie sa dozviete v príručke pre žiadateľa, prípadne kontaktujte Filmovú kanceláriu Košického kraja.